నీకు తెలీకుండా నీలో
________________

నీకే కాదు
మీఅమ్మక్కూడా తెలీకుండా
నీతోపాటే నేనూవచ్చేసా
ఈభూమ్మీదికి

నీవయసు వేగంకన్నా
నాదురుసుతనపు వేగమే ఎక్కువ
అందుకే
ఎప్పుడూ
నీకన్నా నేనే ముందు

నీలో కలిసిపోయి
పప్పులో ఉప్పులా
ఉండాల్సినంత కాక, ఎక్కువయినప్పుడల్లా
నువు భంగపడుతున్నా
నీకంటికి చిక్కలేదు చూసావా?

నీలో నేనున్నానని తెలీని
నీపతనాలకన్నిటికీ
కారణం నేనేనని తెలీని
నీ అమాయకత్వానికి జాలేసి
నన్నొదిలేసుకుంటావని
నీకెన్నో అవకాశాలిచ్చా

అప్పుడు తెలిసింది..
ఎన్నవమానాలైనా భరిస్తావు గానీ
నన్నొదులుకోలేవని
అప్పట్నించే నీపై ఏవగింపు
అయినా నిన్నొదిలి పోలేను
అప్పటికే నా అంతట నేను వెళ్ళలేనంతగా
నన్ను నీలో బంధించేసుకున్నావు

నువు కాశీ ప్రయాణమయినపుడనుకున్నా
కచ్చితంగా నన్నక్కడొదిలేస్తావని
ఊహూ..తెలివిగా
నీకు నచ్చని కాకరకాయా
ఎప్పుడూ తినని వెలగపండూ
వదిలేసావ్

పోన్లే ఈనాటికైనా దొరికింది నాకు విముక్తి
ఇక నీదారి నీదీ నాదారి నాదీ
అదుగో నీకు సాయం వస్తున్నారు యమభటులు
వెళ్ళు
నాపేరు 'అహం' అని తెలీని ఇంకో మనిషిని
నేనూ చూసుకోవాలిగా !!

0 comments:

Post a Comment